Panayiota Bertzikis, founder of the Military Rape Crisis Center, spoke at the AZ UAWOW rally.

Panayiota Bertzikis, founder of the Military Rape Crisis Center, spoke at the AZ UAWOW rally.

Tags: feminism UAWOW